นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพม.กาฬสินธุ์ กมลาไสย 36 36 14 22
100%
2 สพม.กาฬสินธุ์ ดอนไทรงามพิทยาคม 1 1 1 0
100%
3 สพม.กาฬสินธุ์ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1 1 0 1
100%
4 สพม.กาฬสินธุ์ ธัญญาพัฒนวิทย์ 6 6 6 0
100%
5 สพม.กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ 7 7 5 2
100%
6 สพม.กาฬสินธุ์ โนนคำวิทยา 1 1 1 0
100%
7 สพม.กาฬสินธุ์ คำม่วง 7 7 6 1
100%
8 สพม.กาฬสินธุ์ ไตรรัตนวิทยาคม 3 3 3 0
100%
9 สพม.กาฬสินธุ์ ฆ้องชัยวิทยาคม 2 2 1 1
100%
10 สพม.กาฬสินธุ์ ดอนจานวิทยาคม 9 9 0 9
100%
11 สพม.กาฬสินธุ์ จำปาหลวงวิทยาคม 6 6 6 0
100%
12 สพม.กาฬสินธุ์ ดงกลางพัฒนศึกษา 3 3 3 0
100%
13 สพม.กาฬสินธุ์ ท่าคันโทวิทยาคาร 6 6 6 0
100%
14 สพม.กาฬสินธุ์ บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 3 3 2 1
100%
15 สพม.กาฬสินธุ์ บ้านนาคูพัฒนา ''กรป.กลางอุปถัมภ์'' 7 7 3 4
100%
16 สพม.กาฬสินธุ์ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 2 2 1 1
100%
17 สพม.กาฬสินธุ์ นามนพิทยาคม 11 11 7 4
100%
18 สพม.กาฬสินธุ์ เขาพระนอนวิทยาคม 3 3 3 0
100%
19 สพม.กาฬสินธุ์ วังมนวิทยาคาร 7 7 5 2
100%
20 สพม.กาฬสินธุ์ ยางตลาดวิทยาคาร 16 16 14 2
100%
21 สพม.กาฬสินธุ์ ร่องคำ 19 19 18 1
100%
22 สพม.กาฬสินธุ์ มหาไชยพิทยาคม 2 2 1 1
100%
23 สพม.กาฬสินธุ์ แก้วเสด็จพิทยาคม 8 8 8 0
100%
24 สพม.กาฬสินธุ์ ผาเสวยรังสรรค์ 12 12 12 0
100%
25 สพม.กาฬสินธุ์ สมเด็จพิทยาคม 16 16 16 0
100%
26 สพม.กาฬสินธุ์ ประชารัฐพัฒนศึกษา 3 3 1 2
100%
27 สพม.กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ศึกษา 5 5 3 2
100%
28 สพม.กาฬสินธุ์ สามชัย 26 26 6 20
100%
29 สพม.กาฬสินธุ์ มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 2 2 0
100%
30 สพม.กาฬสินธุ์ หนองกุงศรีวิทยาคาร 5 5 5 0
100%
31 สพม.กาฬสินธุ์ หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 2 2 2 0
100%
32 สพม.กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้งพิทยา 4 4 4 0
100%
33 สพม.กาฬสินธุ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 5 5 3 2
100%
34 สพม.กาฬสินธุ์ หัวหินวัฒนาลัย 3 3 0 3
100%
35 สพม.กาฬสินธุ์ ห้วยเม็กวิทยาคม 3 3 1 2
100%
36 สพม.กาฬสินธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 4 4 4 0
100%
37 สพม.กาฬสินธุ์ เขาวงพิทยาคาร 2 2 1 1
100%
38 สพม.กาฬสินธุ์ พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1 1 1 0
100%
39 สพม.กาฬสินธุ์ แก่งนาจารย์พิทยาคม 2 2 2 0
100%
40 สพม.กาฬสินธุ์ เมืองเหนือวิทยาคม 1 1 1 0
100%
41 สพม.กาฬสินธุ์ อนุกูลนารี 17 17 16 1
100%
42 สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 24 24 23 1
100%
43 สพม.กาฬสินธุ์ หนองสอพิทยาคม 2 2 1 1
100%
44 สพม.กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 26 26 17 9
100%
รวมทั้งหมด 331 331 235 96
100%